🎉 น้องบัดดี้และเพื่อนภาคีขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023” ด้วยนะครับ 🎉 

ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลาย
🎉 รางวัลชมเชย >> ทีม Veggie war
🎉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 >> ทีม SMD Team Gen2
🎉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1>> ทีม AnyFit
🎉 รางวัลชนะเลิศ >> ทีม BLUE BLOOD TEAM
ประเภท: อาชีวศึกษา (ปวช หรือ เทียบเท่า)
🎉 รางวัลชมเชย >> ทีม Good 4 You
🎉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 >> ทีม ซูก้ารูนกู้โลก
🎉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 >> ทีม My Protect เกมป้องกันโรค
🎉 รางวัลชนะเลิศ >> ทีม New Poly Team v.2
ประเภท : ประชาชนทั่วไป และ Startup
กลุ่มไอเดียนวัตกรรม
🎉 รางวัลชมเชย >> ทีม DOTS
🎉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 >> ทีม ใส่หมดไม่สนลูกใคร
🎉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 >> ทีม MindGym
🎉 รางวัลชนะเลิศ >> ทีม AiHUB
กลุ่มต้นแบบนวัตกรรม
🎉 รางวัลชมเชย >> ทีม Joy Ride
🎉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 >> ทีม INDIS
🎉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 >> ทีม ทรงดี
🎉 รางวัลชนะเลิศ >> ทีม CONCAVOO cushion
ประเภท : ภาคีเครือข่าย สสส.
รางวัลเชิดชูเกียรติ : นวัตกรรมกระบวนการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
🎉 ระบบสนันสนุนการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน (6+1)
รางวัลเชิดชูเกียรติ : นวัตกรรมพื้นที่ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ
🎉พื้นที่บูรณาการต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย Executive Functions
รางวัลเชิดชูเกียรติ : นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
🎉 เว็บแอปพลิเคชันเณรกล้า โภชนาดี
Shares:
QR Code :
QR Code