Together We Can “ร่วมกัน เราทำได้” เป็น 3 บทบาทสำคัญในการดำเนินกลไกลกลยุทธ์

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ภายใต้แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

โดยมี Together We Can “ร่วมกัน เราทำได้” เป็น 3 บทบาทสำคัญในการดำเนินกลไกลกลยุทธ์ แบ่งออกเป็น ดังนี้

💚 Together คือ การสานความร่วมมือ ข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่
เพื่อให้ทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา ประสานงานกัน ทำงานร่วมกัน และออกแบบเวทีกลไกลการเชื่อมประสาน ช่องทางสื่อสารต่างๆที่ทำร่วมกันได้

🧡 We คือ การสานความผูกพัน สานสัมพันธ์อันดี
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในแก้ไขปัญหา เพื่อให้ สสส. หรือภาคี สื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนสะดวกสบายและง่ายขึ้นในการค้นหาเพื่อนภาคีด้วยระบบสารสนเทศที่เข้ามารองรับการทำงานร่วมกัน

💚 Can คือ หนุนเสริมศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง
คือขีดความสามารถหรือสมรรถนะในการทำงานยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องปรับตัวให้เพือนภาคีเรียนรู้เครื่องมือ มีความรู้ ทักษะ ที่ดีขึ้นสำหรับนักสร้างเสริมสุขภาพในการแก้ไขปัญหาและเติมเต็มซึ่งกันและกัน มีความมั่นใจว่าพวกเราทำได้ทุกคนมีสมรรถนะ

เพื่อเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศมีผลลัพธ์แบบก้าวกระโดด

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี

Shares:
QR Code :
QR Code