5 เทคนิคลดความขัดแย้งเพื่องานมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากขึ้น

ความขัดแย้งในการทำงานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ เพราะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อ ความต้องการ หรือเป้าหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งความขัดแย้งที่รุนแรงหรือเรื้อรังอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และบรรยากาศในการทำงานได้

การลดความขัดแย้งในงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากขึ้น 

โดย 5 เทคนิคลดความขัดแย้งเพื่องานมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากขึ้น  มีดังนี้

✅ กำหนดเป้าหมายร่วมกัน เมื่อสมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมกัน พวกเขาจะมีแรงจูงใจที่จะทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ความขัดแย้งจึงมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลง

✅ ส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานที่ดี ความขัดแย้งที่รุนแรงหรือเรื้อรังอาจทำให้บรรยากาศในการทำงานเกิดความตึงเครียด กดดัน และไม่เป็นมิตร การลดความขัดแย้งจึงช่วยให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่างผ่อนคลาย สบายใจ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✅ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจซึ่งกันและกัน เข้าใจจุดประสงค์และมุมมองของอีกฝ่าย ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

✅ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ความขัดแย้งที่รุนแรงหรือเรื้อรังอาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่ไว้วางใจกัน เกิดความไม่สบายใจในการทำงานร่วมกัน การลดความขัดแย้งจึงช่วยให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้

✅ นำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความคิดเห็นจากสมาชิกในทีม ช่วยให้มองเห็นมุมมองที่หลากหลายและเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลดความขัดแย้งในงานสามารถทำได้โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การอบรมพนักงานเกี่ยวกับทักษะการจัดการความขัดแย้ง การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น 

.

 #รื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth 

.

อ้างอิง : https://www.popticles.com/communications/how-to-resolve-conflict-in-communication/ 

Shares:
QR Code :
QR Code