4 พฤติกรรมทำสุขภาพดีครบ 4 สุขภาวะ

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพได้แสดงองค์ประกอบต่างๆ และเส้นทางความสัมพันธ์ของการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนมีๅ มีการทำงานสอดประสานร่วมกัน ขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้ทุกคนในสังคมไทย มีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม
💚สุขภาวะทางกาย
หมายถึง การที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีอุบัติภัยและมีเศรษฐกิจพอเพียง
🧡สุขภาวะทางปัญญา
หมายถึง รู้เท่าทันสรรพสิ่งรอบตัว มีความเมตตา กรุณา มีสติและสมาธิ
💚สุขภาวะทางจิตใจ
หมายถึง จิตใจที่เป็นสุขปรับตัวได้เมื่อเผชิญปัญหาและความเปลี่ยนแปลง
🧡สุขภาวะทางสังคม
หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุขทั้งในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน รวมไปถึงการมีบริการทางสังคมที่ดีมีความเสมอภาคและสงบสุข
Shares:
QR Code :
QR Code