10 ชุดความรู้เณรกล้าโภชนาดี

#น้องบัดดี้ขอแชร์ เณรกล้าโภชนาดี โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาสามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง 💪

สื่อและหลักสูตรโภชนาการสามเณรสมวัยที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนี้ประกอบด้วย

✅ เว็บแอปพลิเคชัน เณรกล้า โภชนาดี เป็นสื่อให้ความรู้และติดตามพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายของสามเณร

✅ ชุดความรู้ เณรกล้า โภชนาดี เป็นบทเรียนเสริมในรายวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชุดความรู้ เณรกล้า โภชนาดี ประกอบไปด้วยเนื้อหา 10 หัวข้อ ได้แก่

✨ กายดี ชีวิตดี

✨ โปรตีน กินพอ

✨ ผัก-ผลไม้ ใยดี

✨ ปานะ ไม่หวานนะ

✨ ดื่มนม สมส่วน

✨ อาหาร ต้านเชื้อ

✨ คาร์ดิโอ โตดี

✨ สร้างกล้าม เสริมแกร่ง

✨ ยืดเหยียด เครียดลด

✨ ออกกำลัง สร้างกระดูก

🧡 ชุดความรู้นี้จะช่วยให้สามเณรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการที่ดี และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้และช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายของตนเองได้อย่างเหมาะสม

🧡 โครงการนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของสามเณรและพระสงฆ์ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

.

อ้างอิง : 

https://webapp.sonkthaiglairok.com/description 

https://www.sonkthaiglairok.com/ 

 

Shares:
QR Code :
QR Code