แอโรบิก ชีวิต ชุมชน

ผลงานโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สื่อสารคุณค่า “คนสร้างสุขภาวะ”
ภายใต้โครงการความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ
เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลถ่ายทอดเรื่องราวคนสร้างสุขภาวะและการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดโดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)
“โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ”
ลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, กิจกรรมทางกาย
😊 ผู้จัดทำ บูบู่ จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์😊
แบบฟอร์มผลงานโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สื่อสารคุณค่า “คนสร้างสุขภาวะ”
Shares:
QR Code :
QR Code