หลักสูตร Well-being Data Visualization

หลักการและเหตุผล

การจัดระเบียบข้อมูลและแปลงข้อมูล การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในยุคปัจจุบัน เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การเข้าถึงและค้นหา วิเคราะห์ และนำข้อมูล(data) มาพัฒนาและสรุปข้อมูลโครงการได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สามารถเห็นถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาโครงการ
 • เข้าใจวิธีการดูข้อมูล เก็บข้อมูล และวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล
 • สามารถนำข้อมูล มาวิเคราะห์ ประมวลผล และนำมาออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย (dashboard) ได้
 • สามารถนำความรู้ชุดนี้ไปพัฒนาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

 • แนะนำภาพรวมเกี่ยวกับ Data Visualization การนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์ ประมวลผล และนำมาออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจในรูปแบบ Interactive Dashboard
 • การทำ Data Design Thinking Workshop
 • พื้นฐานการใช้โปรแกรม Excel สำหรับการจัดเตรียมและทำความสะอาดข้อมูลเบื้องต้น
 • เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ สำหรับการทำ Data Visualization ผ่านโปรแกรม Power BI Desktop (Free Program)
 • เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ สำหรับ Data Visualization
 • การทำ Hands On Data Visualization Project จากข้อมูลจริง

กลุ่มเป้าหมาย/เหมาะสำหรับ

ภาคีเครือข่าย สสส. โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีโครงการอยู่ในมือ ซึ่งเป็นโครงการเริ่มต้นหรือระดับกลาง

รับสมัครเป็นทีมละ 2-3 คน/โครงการ

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงาน และเข้าใจเป้าหมาย ภารกิจ กระบวนการทำงานขององค์กรเป็นอย่างดี
 • สามารถจัดเตรียมข้อมูลของโครงการในความดูแลเพื่อนำมาใช้ประกอบการทำ Hands On Project ระหว่างการอบรมได้
 • คุ้นเคยกับการใช้งานโปรแกรม Excel ในการแก้ไขและทำความสะอาดข้อมูลเบื้องต้น

กำหนดการ

Module 1: วันที่ 15 มกราคม 2567 จำนวน 1 วัน

Module 2: วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 วัน

รูปแบบ:  อบรมเชิงบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในรูปแบบ On-site Training

จำนวนที่เปิดรับ:  25 คน (12 โครงการๆละ 2-3 คน) ** ไม่เกิน 12 โครงการเท่านั้น**

วิทยากร:  จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA INSTITUTE : BDI)

Module 1 : Data Design Thinking

วันที่ 15 มกราคม 2567

08.30 ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 เปิดอบรม/แนะนำสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

09.15 – 11.00 แนะนำภาพรวมเกี่ยวกับ Data Analytics & Visualization การนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์ ประมวลผล และออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย ตัวอย่างโจทย์การประยุกต์ใช้งาน (Use Cases)

11.00 – 11.15 พักเบรค

11.15 – 12.00 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 Data Design Thinking Workshop

15.00 – 15.15 พักเบรค

15.15 – 16.00 หารือเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลโครงการสำหรับใช้ประกอบการทำ Hands On Project

 

Module 2 : Data Visualization

5-8 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 5 -7 กุมภาพันธ์ 67

08.30 ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 แนะนำหลักการพื้นฐานของการทำ Exploratory Data Analysis และ Data Visualization

เรียนรู้วิธีการใช้เครืองมือ Business Intelligence Tools ผ่าน Workshop

การทำความสะอาดข้อมูล และการสร้าง Interactive Dashboard ด้วยโปรแกรม Power BI Desktop (Free Program)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 67

รายละเอียด/หัวข้อการอบรม

09.00 – 16.00 Data Visualization Project และนำเสนอพร้อมรับฟังความคิดเห็น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  นางสาว สายใจ  โชติกะคาม

โทร. 062 646 6263 ผู้ประสานงานหลักสูตร

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://thaihealthacademy.com/training/detail/08dbd5e8-bc02-4ef5-815f-447f42a5b71c

Shares:
QR Code :
QR Code