หลักสูตร Visual Note วิธีการเขียนโน้ตด้วยภาพ รุ่นที่ 11

หลักการและเหตุผล

   เปลี่ยนการบันทึกที่เน้นความถูกต้อง “ความครบถ้วนของเนื้อหา” สู่ “การใช้ภาพ” สะท้อนความเข้าใจและเชื่อมโยงกว่าเดิม

ㆍสมุดโน้ตของคุณเดิมทีเป็นอย่างไร

ㆍ ทำไมต้องใช้การโน้ตเป็นภาพ

ㆍ สมุดโน้ตที่เป็นภาพ ดีกว่าอย่างไร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.     เพื่อให้สามารถฟัง จับประเด็นและสื่อสารด้วยภาพได้อย่างเชื่อมโยงความคิด

2.     เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยภาพ

หัวข้อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

 • Visualization ช่วยอะไรในโลกสมัยใหม่ ธรรมชาติของสมองและการคิดเป็นภาพ
 • Tool for Visual Note Taker อุปสรรคจากสิ่งรอบตัวที่ลดความสามารถในการคิดเป็นภาพ อุปกรณ์พื้นฐานที่สนับสนุนการคิดเป็นภาพ
 • Basic Drawing & Image ทักษะการวาดภาพง่ายๆ สื่อความเข้าใจได้หลายมิติ
 • Listening & Capturing Skills การฟังและเทคนิคการจับประเด็นให้เป็นภาพ
 • Be a Visual Practitioner ด้วยหลัก AR-TI-S-T-S
 • Visual Vocabulary การเลือกใช้คำ สัญลักษณ์ และการวางโครงสร้างภาพ
 • Visual Grammar หลักการใช้โครงสร้างภาพในการสื่อสาร
 • S-O-N-A-A-R ฝีกระบบการสร้างภาพแบบ Visual Recording
 • Visual Note กับการนำไปใช้ในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย/เหมาะสำหรับ

ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งผู้จัดการโครงการหรือทีมงานในโครงการ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความท้าทายในการสื่อสาร ต้องการสร้างกระบวนการคิดใหม่ๆ

(สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 วัน และได้รับอนุมัติจากสำนักที่ร่วมงาน)

วันที่:  19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา:  เวลา 09:00 – 17:00 น.

รูปแบบ:  อบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ (Workshop) ในรูปแบบ On-site Training

จำนวนที่เปิดรับ:  30 คน

วิทยากร:  อาจารย์พนิต ธัญมงคลสวัสดิ์ (Senior Consultant and Practitioner)

 

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 

09.00 – 10.15 น                                        Visual Note คืออะไร

 • สมุดโน้ตของคุณเดิมทีเป็นอย่างไร?
 • ทำไมต้องใช้การโน้ตเป็นภาพ
 • พลังของสมุดโน้ตที่เป็นภาพ

Visualization ช่วยอะไรในโลกสมัยใหม่

 • ธรรมชาติของสมองและการคิดเป็นภาพ
 • ข้อมูลที่ซับซ้อนและเรื่องนามธรรม
 • Visualization กับชีวิตประจำวัน

Practice#1

10.15 – 10.30 น.                               พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น                                Tools for Visual Note Taker

 • อุปสรรคจากสิ่งรอบตัวในปัจจุบันที่ลดความสามารถการคิดภาพ
 • อุปกรณ์พื้นฐานที่สนับสนุนการสร้างภาพได้ดียิ่งขึ้น

Basic Drawing & Image

 • ทักษะการวาดภาพง่ายๆ สื่อความเข้าใจได้หลายมิติ
 • รูปทรงพื้นฐาน / การแส่ดงอารมณ์ของภาพเพื่อการสื่อสาร/ ท่าทางมนุษย์ สถานที่ และวัตถุพื้นฐานเพื่อเป็นองค์ประกอบของภาพ

Practice#2

12.00 – 13.00 น.                             พักรับประทานอาหารว่าง

13.00 – 14.30 น.                              Listening & Capturing Skills

 • เทคนิคการจับประเด็น
 • ฝึกการจับประเด็น
 • ฝึกการฟังและการจับประเด็นให้เป็นคำสำคัญและเป็นภาพ

Practice#3

14.30 – 14.45 น.                             พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 17.00 น                              Be a Visual Practitioner

 • “A” Attention & Analyse การฟังและคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ยิน
 • “R”Relational & Rationale การปักหมุดความคิดที่สำคัญและการเชื่อมโยง
 • “T”Texting ทักษะการเขียนคำ และการโน้ตตัวอักษรให้อ่านง่ายและน่าสนใจ
 • “I” Imaging ทักษะการวาดภาพง่ายๆ สื่อความเข้าใจได้หลายมิติ
 • “S” Structure การจัดวางองค์ประกอบในโน้ต และใช้ในการนำเสนอได้ทันที
 • “T” Timing การทำ Visual Note ในเวลาจำกัด

Visual Vocabulary (หลักการใช้คำในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจแบบธรรมชาติ)

 • พื้นฐานความเข้าใจคำ
 • หลักการเลือกใช้สัญลักษณ์ และวางโครงสร้างของภาพเบื้องตัน

Practice#4

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

 

09.00 – 10.15 น.  Visual Grammar (หลักการใช้โครงสร้างภาพในการสื่อสาร)

 • พื้นฐานความเข้าใจของมนุษย์
 • หลักการวางโครงสร้างของภาพเบื้องต้นและหลักการเลือกใช้โครงสร้างเพื่อความเข้าใจ

Practice#5

10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. S-O-N-A-A-R ฝึกระบบการสร้างภาพ แบบ Visual recording

 • “Store” เก็บข้อมูล
 • “Note” ร่างความคิด
 • “Organize” ประมวลข้อมูล ชุดข้อมูล
 • “Accumulate” ชุดความคิด
 • “Analogy” สร้างสัญลักษณ์
 • “Record” วาด & บันทึก

Practice#6

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.   Visual Note กับการนำไปใช้ในการทำงาน ฝึกการทำ Visual recording จากการประมวลทักษะและเทคนิคทุกรูปแบบ

 • ฝึกปฏิบัติและการนำเสนองาน
 • การปรับปรุงพัฒนาจาก Feedback ของวิทยากร

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 17.00 น. Visual Note กับการนำไปใช้ในการทำงาน (ต่อ)

 • ฝึกปฏิบัติและการนำเสนองาน
 • การปรับปรุงพัฒนาจาก Feedback ของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:  นางสาวนิชาภา อยู่คง (มุก) โทร 0804856753 ผู้ประสานงาน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://thaihealthacademy.com/training/detail/08dbd5eb-8467-46d9-8474-c7e6aa569d7a

Shares:
QR Code :
QR Code