หลักสูตร One Page Project Summary รุ่น 2

สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในหลักสูตร

  • สามารถสรุปข้อมูลการทำงานตามแผนงานโครงการได้อย่างกระชับ สมบูรณ์ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์โครงการ
  • สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ น่าเชื่อถือ กระตุ้นความสนใจ และโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังได้

หัวข้อการเรียนรู้

  • อุปสรรค และธรรมชาติของการส่งและรับสารที่ปรากฏในงานโครงการ
  • เข้าใจผู้มีอำนาจตัดสินใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
  • ทำไม One Page Project Summary ถึงตอบสนองต่อธรรมชาติของมนุษย์ในการรับสารในการนำเสนอโครงการ
  • 5 ขั้นตอนง่ายๆในการออกแบบ 1 Page Project Summary
  • การนำเสนอโดยใช้ 1 Page Project Summary
  • ฝึกปฏิบัติการนำเสนอด้วย 1 Page Project Summary และรับฟัง Feedback

กลุ่มเป้าหมาย :

ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งผู้จัดการ/รับผิดชอบ

ผู้ปฎิบัติงานของแผนงาน/โครงการ ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการออกแบบรายงาน 1 แผ่นและการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ

 

กำหนดการ : วันที่ 12-13 ธันวาคม 2566  เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในรูปแบบ On-site Training ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ SM Tower ชัั้น 34

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 30 คน

วิทยากร : อาจารย์ นพพล นพรัตน์ จาก Acrosswork

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวสายใจ โชติกะคาม (ใจ)

โทร. 062-646-6263 ผู้ประสานงาน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://thaihealthacademy.com/training/detail/08dbd122-c7fb-41a4-86c9-f4f82fc7ac74

Shares:
QR Code :
QR Code