หลักสูตร แนวคิดและหลักการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Theory & Methodology)

หลักการและเหตุผล

ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะทั้งการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ และเชิงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิดปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinant of Health) ในการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาวะ และการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตามกรอบออตตาวา ชาร์เตอร์ (Ottawa Charter) เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุเป้าหมาย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  1. เข้าใจบทบาทของตนเพื่อเชื่อมโยงบทบาทของตนกับระบบการสร้างเสริมสุขภาพและบทบาทต่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะ
  2. สามารถประยุกต์ใช้ ThaiHealth Working Modelเพื่อกำหนดโจทย์วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาวะ

 

หัวข้อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

  • สุขภาพและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ

ปัจจัยกำหนดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา

  • การสร้างเสริมสุขภาพแบบ สสส.

บทบาทและวิธีการทำงานแบบ สสส. โมเดลการสร้างเสริมสุขภาพแบบ สสส. (ThaiHealth Working Model)

  • กรณีศึกษา

เรียนรู้เชื่อมโยงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพผ่านกรณีศึกษา

 

กลุ่มเป้าหมาย/เหมาะสำหรับ

ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งผู้จัดการโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ที่         เข้าใจบทบาทของตนเพื่อเชื่อมโยงบทบาทของตนกับระบบการสร้างเสริมสุขภาพและบทบาทต่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะ พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ ThaiHealth Working Model เพื่อกำหนดโจทย์ วิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา

สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 2 วัน และได้รับอนุมัติจากสำนักที่ร่วมงาน

แนะนำให้เข้าอบรมอย่างน้อยโครงการละ 2-3 คน

วันที่:  18-19 มกราคม 2567

เวลา:  เวลา 08:30 – 16:30 น.

รูปแบบ:  อบรมเชิงบรรยายปฏิบัติการ (Workshop) ในรูปแบบ On-site Training

จำนวนที่เปิดรับ:  40 คน

วิทยากร:  

1.    ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

2.    ผศ.ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.    ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.    ดร.อลงกรณ์ เปกาลี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

นางสาวนิชาภา อยู่คง (มุก)

โทร 080-485-6753 ผู้ประสานงาน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://thaihealthacademy.com/training/detail/08dbd5ec-593e-47de-8c4e-971eb414c6be

Shares:
QR Code :
QR Code