หลักสูตร การจัดการความรู้ (Knowledge Management) รุ่นที่ 3

หลักการและเหตุผล

การจัดการความรู้ ( Knowledge Management: KM ) หรือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นกระบวนการในการนำความรู้ที่มีอยู่หรือได้เรียนรู้มา เพื่อสร้างผู้นำพลังบวก เพื่อดึงศักยภาพของคนมาบรรจุไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นเครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การใช้เครื่องมือจัดการ รวมทั้งการจัดความรู้ ทำแผนปฏิบัติการความรู้ในโครงการ/แผนงาน และนำมาประยุกต์อย่างใช้เป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อพัฒนานักจัดการความรู้ให้มีสมรรถนะสร้าง(Create)ถ่ายทอดแบ่งปัน(Share)ประยุกต์ใช้ (Apply) ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน

หัวข้อการเรียนรู้

 •      การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและความจำเป็นสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร
 • พื้นฐานการจัดการความรู้ (Fundamental Knowledge Management) และสร้างความเข้าใจการจัดการความรู้ที่ถูกต้องการจัดการความรู้ยุคใหม่ (KM 5th Generation)
 • บทบาทของบุคคลากรในกระบวนการจัดการความรู้
 • ปัจจัยความสำเร็จ และกรณีศึกษา
 • Workshop การจับภาพความรู้ (Knowledge Capture)
 • เครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญเช่น บทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson), การถ่ายทอดองค์ความรู้ (One Point Knowledge)
 •      หลักการจัดทำ Content ที่ดีสำหรับการจัดการความรู้ยุคใหม่ (KM 5th Generation)
 •      เทคนิคการถอดบทเรียน (Decoding Best Practice)
 •      เทคนิคการจัดกิจกรรม AAR (After Action Review)

กลุ่มเป้าหมาย :

ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งผู้จัดการ รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ ที่ต้องการเทคนิคการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาความรู้ให้มีสมรรถนะสร้าง (Create) ถ่ายทอด แบ่งปัน (Share) ประยุกต์ใช้ (Apply) ความรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน

กำหนดการ : วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา: 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบ : อบรมเชิงบรรยายและปฏิบัติการ (Workshop) ในรูปแบบ On-site Training

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 40 คน

วิทยากร : อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์ และคณะ

กำหนดการอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้

วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

09.00 – 09.15 น.            เปิดการอบรมและแนะนำหลักสูตร โดย สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

09.15 – 09.30 น.            แนะนำตัว/กล่าวทักทาย

09.30 – 10.30 น.            การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและความจำเป็นสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร โดย อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์

10.30 – 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.            การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและความจำเป็นสำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร (ต่อ) โดย อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์

12.10 – 13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น.            พื้นฐานการจัดการความรู้ (Fundamental Knowledge Management) และสร้างความเข้าใจการจัดการความรู้ที่ถูกต้องการจัดการความรู้ยุคใหม่ (KM 5th Generation)

14.15 – 14.30 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 – 15.25 น.            บทบาทของบุคลากรในกระบวนการจัดการความรู้ โดย อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์

15.25 – 16.00 น.           ปัจจัยความสำเร็จ และกรณีศึกษา  โดย อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์

 

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

09.00 – 09.20 น.            ทบทวน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์

09.20 – 10.30 น.            เครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญเช่น บทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson), การถ่ายทอดองค์ความรู้ (One Point Knowledge) โดย อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์

10.30 – 10.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.           หลักการจัดทำ Content ที่ดีสำหรับการจัดการความรู้ยุคใหม่ (KM 5th Generation)

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.            เทคนิคการถอดบทเรียน (Decoding Best Practice)

14.45 – 15.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 15.45 น.            เทคนิคการจัดกรรม AAR (After Action Review)

15.45 – 16.00 น.          สรุปภาพรวม โดย อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวนิชาภา อยู่คง (มุก) โทร 0804856753 ผู้ประสานงาน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://thaihealthacademy.com/training/detail/08dbd6c2-cb6a-4743-8bab-daca0d146a83

Shares:
QR Code :
QR Code