หลักสูตรการสื่อสารที่ดี การันตีด้วยเสียงจากผู้เข้าร่วม โดย อาจารย์สุภัทรศรี บุญประชุม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

อาจารย์สุภัทรชรี บุญประชุม
อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

“การสื่อสารถือเป็นประตูด่านแรก เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการ ถูกขับเคลื่อน ทำให้เกิดขึ้น เกิดความเข้าใจและยอมรับ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี”

“ขอบคุณ สภส. ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะของ สสส. ทำให้รู้ว่า ผู้รับสาร เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเป็นตัวช่วยกำหนดทิศทางการสื่อสารและการเลือกใช้สื่อที่ถูกต้อง กำหนดประเด็นได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้คนได้มาก ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำรูปแบบการสื่อสารสุขภาวะที่ได้จากการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย เพื่อพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะคุณภาพรุ่นใหม่ ๆ ออกสู่สังคม”

Shares:
QR Code :
QR Code