สสส. เชื่อมพลังภาคีภาคเหนือตอนบน หนุนศักยภาพ “ผู้นำชุมชนท้องถิ่น” สานงานสร้างเสริมสุขภาพให้ยั่งยืน เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยให้ครอบคลุมทุกมิติ

สสส. เชื่อมพลังภาคีภาคเหนือตอนบน หนุนศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่น

ภาคีมีเรื่อง(เล่า)

สสส. เชื่อมพลังภาคีภาคเหนือตอนบน หนุนศักยภาพ “ผู้นำชุมชนท้องถิ่น” สานงานสร้างเสริมสุขภาพให้ยั่งยืน เตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยให้ครอบคลุมทุกมิติ

ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมาสักระยะหนึ่งแล้ว หลายหน่วยงานต้องวางแผนและออกนโยบายเพื่อบริหารจัดการให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งประเด็นนี้ สสส. และภาคีเครือข่ายสุขภาวะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ร่วมสานพลังขับเคลื่อนงานสุขภาวะของคนในชุมชน ช่วยระดมความคิดในการวางแผนทิศทางการทำงานให้ทันกับสถานการณ์สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้คนไทยทั่วทุกภูมิภาคมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

…เชื่อมร้อยภาคี ด้วยวิถีการทำงานแนวราบ ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้ยั่งยืน…
งานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อรองรับสังคมสูงวัยจะมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ ภาคีเครือข่ายต้องมีการทำงานเชื่อมประสานกัน “แนวราบ” ซึ่งเป็นสิ่งที่ สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ให้ความสำคัญ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้ภาคีเครือข่ายเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกัน สามารถทำงานข้ามพื้นที่ ข้ามประเด็น บูรณาการการทำงานร่วมกันได้ เพื่อทุกคนมีส่วนร่วมเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยตั้งแต่ต้นน้ำ สร้างแนวทางและผลักดันการทำงานร่วมกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
…ปักหมุด 8 จังหวัดภาคเหนือ เสริมความแกร่งให้ผู้นำ รองรับสังคมสูงวัย…
ครั้งนี้จะพาไปล่องเหนือชมการเสริมพลังภาคีสุขภาพภาคเหนือโดยเฉพาะ กับ “เวทีสร้างความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยพื้นที่ภาคเหนือ” โดยมีเป้าหมายพื้นที่ภาคีเครือข่ายร่วมงาน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาและบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชียงใหม่
ภายใต้การหนุนเสริมจากสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) สสส.

…มัดรวมภาคีเป็นหนึ่งเดียว รองรับ ปรับตัว เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ…

นายวีระยุทธ เทพนันท์ เลขานุการเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ เล่าว่า ภาคเหนือตอนบน มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม การปรับตัว

ด้านนโยบาย การพัฒนาแผนงานหรือแนวทางรองรับปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ จำเป็นต้องมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น การพัฒนาภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งมีหลากหลายองค์กร หลายภาคส่วน ต้องมัดรวมให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อช่วยกันรวบรวมฐานข้อมูลที่สำคัญของผู้สูงอายุ ในระดับจังหวัด อำเภอ และภาคประชาชน ที่จะนำไปใช้ค้นคว้าอ้างอิงและประสานทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

นอกจากนี้ ความพิเศษของเวทีนี้ ยังเป็นเวทีติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ครั้งที่ 2 โดยมีแกนนำภาควิชาการ แกนนำจังหวัด (Core team) และแกนนำประเด็นสังคมสูงวัยจังหวัด รวมทั้ง นวัตกรในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภาคเหนือ เข้าร่วมครบทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรุ่ง และห้องประชุมวัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Shares:
QR Code :
QR Code