วันต่อต้านยาเสพติดโลก #26มิถุนายน 

#วันต่อต้านยาเสพติดโลก #26มิถุนายน 

❌ ยาเสพติดทำลายชีวิต ❌

  • ทำลายสุขภาพ ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  • ทำลายครอบครัว สร้างปัญหาความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท
  • ทำลายสังคม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อาชญากรรม
  • ทำลายอนาคต ฉุดรั้งการพัฒนา

✅ ร่วมแรงร่วมใจ สร้างสังคมปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ✅

  • พ่อแม่ ดูแลอบรมสั่งสอนลูกหลาน ให้รู้โทษภัยของยาเสพติด
  • ครูอาจารย์ สอนให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตอย่างมีสติ
  • ชุมชน ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด
  • ภาครัฐ สนับสนุนนโยบาย กฎหมาย มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

 

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #วันต่อต้านยาเสพติดโลก2567 #หยุดยา สานต่อ #สร้างสังคมปลอดภัย #ครอบครัวอบอุ่น #อนาคตที่สดใส

Shares:
QR Code :
QR Code