ร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับระบบสุขภาพไทย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบสุขภาพที่เป็นธรรม “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเป้าไปที่ 5 แกนหลัก ดังนี้

🌟การสร้างเสริมสุขภาพ: ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกินอาหาร การออกกำลังกาย และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

🌟การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยคุกคามสุขภาพ: เน้นการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง

🌟การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ: พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย ทั่วถึง และเท่าเทียม

🌟การส่งเสริมสนับสนุนการใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ: สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน

🌟การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ: คุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ด้อยคุณภาพ หรือไม่เป็นธรรม

มาร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับระบบสุขภาพไทย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

.

.#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth ##ธรรมนูญสุขภาพ #ระบบสุขภาพ #อนาคตที่ดีกว่า #ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง #รายงานสุขภาพคนไทย  

 

อ้างอิง : https://www.hiso.or.th/thaihealthstat/.  https://www.hiso.or.th/thaihealthstat/report/thaihealth.php?y=2024&l=thai

Shares:
QR Code :
QR Code