รู้หรือไม่? สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มี 2 แผนงาน

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ วันนี้น้องบัดดี้ขอพาเพื่อนๆไปทำรู้จักกับ สภส. หรือ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ให้มากขึ้นกันครับ

สภส. เป็นหนึ่งในหน่วยงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ภายใต้แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (แผน 13) นั้นเอง

โดยแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ

✅ งานภาคีสัมพันธ์ (PRM) : เป็นฝ่ายประสานงานและเสริมพลังภาคีเครือข่าย
– เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และการดำเนินงานที่เอื้อให้ภาคีเครือข่าย
สร้างเสริมสุขภาพ สสส. เกิดการโชว์ผลงาน แชร์ประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ ตลอดจนการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย

✅ งานวิเทศสัมพันธ์ (IR): สร้างการรับรู้และการยอมรับ ยกระดับงาน สสส. และภาคีเครือข่ายในระดับสากล
– เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายยุทธศาสตร์ในระดับนานาชาติ

– ร่วมผลักดันนโยบายในระดับนานาชาติที่ช่วยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

✅ โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะทำหน้าที่พัฒนาระบบ กลไก และการดำเนินการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หนุนเสริมความเข้มแข็ง

รวมทั้งเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศนั่นเองครับ

Shares:
QR Code :
QR Code