พฤติกรรมเสี่ยง! คนไทยวัยทำงานทำสุขภาพพัง

จากรายงานสุขภาพคนไทย 2566 พบว่าคนไทยวัยทำงานมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพดังนี้ 

 1. การสูบบุหรี่:
 • 1 ใน 5 คนวัยทำงาน สูบบุหรี่ทุกวัน
 • กลุ่มลูกจ้างเอกชน และผู้ทำงานส่วนตัว มีอัตราการสูบบุหรี่ทุกวันสูงที่สุด
 • การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค NCDs เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 1. การบริโภคแอลกอฮอล์:
 • 1 ใน 4 คนวัยทำงาน ดื่มแอลกอฮอล์ทุกสัปดาห์
 • กลุ่มนายจ้าง ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันสูงที่สุด
 • การดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค NCDs เช่น โรคตับ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง
 1. การบริโภคอาหาร:
 • คนวัยทำงาน กินอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม สูง
 • แหล่งอาหารหลักมาจากแป้งขัดขาว น้ำตาล และไขมันอิ่มตัว
 • การกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค NCDs เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
 1. กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ:
 • คนวัยทำงาน กว่า 80% มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ
 • ขาดการออกกำลังกายเป็นประจำ
 • การไม่ออกกำลังกาย เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค NCDs เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน

ข้อเสนอแนะ:

 • คนวัยทำงานควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 • เลิกสูบบุหรี่ งดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์
 • กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรค NCDs และส่งเสริมสุขภาพที่ดี

เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #สุขภาพ #ยุคดิจิทัล #ThaiHealthAcademy 

อ้างอิง :

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล
https://happy8workplace.thaihealth.or.th/articles/159

Shares:
QR Code :
QR Code