ผู้นำกับการทำงานโลกยุคใหม่

เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกนาที..

ในยุคที่ Digital Disruption เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย กำลังกลืนกินวิถีชีวิตของผู้คนและการทำงานในโลกยุคเดิมไปแทบหมดสิ้น ทุกสิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น เผชิญกับความท้าทายตลอดเวลา เราทราบกันดีว่าหลังจากวิกฤตโควิด-19 ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมาก วิถีชีวิตการทำงานในโลกยุคใหม่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน ข้อจำกัดในอีกหลาย ๆ ด้านของชีวิต ได้เกิดขึ้น
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายของการขับเคลื่อนการทำงานในยุคปัจจุบัน

คีย์สำคัญของการทำงานในทุกองค์กร ที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและสอดคล้องกับบริบทของโลกปัจจุบัน นำพาผู้คนมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องไว้ ก็คือ “ผู้นำ” แล้วผู้นำแห่งยุค BANI World ที่เต็มไปด้วยความท้าทายมากมายนี้ต้องมีวิสัยทัศน์และทักษะอะไรบ้าง เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
ชวนทุกคนมาเรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ไปด้วยกัน

 

ทำงานด้วยความสุข กุญแจสำคัญของผู้นำโลกยุคใหม่…

นายแพทย์พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ให้มุมมองของการเป็นผู้นำโลกยุคใหม่ได้อย่างน่าสนใจว่า “…โลกยุคบานี่ (BANI World) เต็มไปด้วยความซับซ้อน เข้าใจยาก ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การรับมือกับการทำงานในโลกยุคใหม่ ผู้นำไม่เพียงต้องมีศักยภาพหรือความสามารถเท่านั้น แต่ผู้นำต้องมีพื้นฐานจิตใจที่ดี มีทัศนคติในเชิงบวก ต้องรู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง และต้องมีความสุขให้ได้ก่อน เพราะความสุขคือสารตั้งต้นที่ดี คือการเซ็ทพลังงานให้สามารถบริหารจัดการทุกสิ่งขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้” 

 

“ผู้นำ” คือหัวใจหลักของการ Transform องค์กรไปสู่ความก้าวหน้า…

‘ผู้นำคือการได้รับความนับถือ’ คนจะเดินตามผู้ที่แข็งแกร่งกว่า ผู้นำคือผู้ที่คนอื่นอยากเดินตาม ประโยคทัชใจจากผู้จัดการกองทุน สสส. “…การจะเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งไปสู่ความก้าวหน้า “ผู้นำ” คือหัวใจหลัก หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ผู้นำต้องนั่งอยู่ในใจคน ต้องพัฒนาศักยภาพการทำงานอยู่เสมอ ทำให้ผู้อื่นยอมรับในตัวเรา เพราะผู้คนจะเดินตามผู้แข็งแกร่งกว่าเสมอ ผู้คนไม่ได้เดินตามผู้นำอย่างไร้เหตุผล แต่จะเดินตามคนที่พวกเขาให้ความนับถือในความเป็นผู้นำของเขา เพราะเขาจะมั่นใจว่า ผู้แข็งแกร่งกว่าจะสามารถนำพาองค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ

การมี Collective internship คือการทำงานแบบผู้นำรวมกลุ่ม การที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมที่ซับซ้อนนั้น จำเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถหลากหลายมาทำงานร่วมกัน มาระดมความคิด เชื่อมประสานการทำงานด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของสังคม เหมือนดังประโยคที่ว่า “ความสำเร็จในเรื่องใดก็ตาม เราไม่สามารถทำงานคนเดียวแล้วจะเกิดขึ้นได้ การทำงานแล้วสำเร็จ ต้องมีทีมที่ดี…” นายแพทย์พงษ์เทพกล่าว

 

“การสื่อสารสกิลสำคัญของผู้นำโลกยุคใหม่… 

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) พูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญของการทำงานโลกยุคใหม่ได้อย่างน่าสนใจว่า “…ถึงแม้ว่าทุกสิ่งจะเปลี่ยนไป ผู้นำต้องมีทักษะ การสื่อสารที่ดี ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าได้ตามเป้าหมาย การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เข้าใจความต้องการของกันและกันได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ให้เข้าใจในเป้าหมายขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจปัญหาที่มีได้อย่างชัดเจนขึ้น นอกจากนี้แล้ว การสื่อสารที่ดี ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี ความประทับใจ ความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้อีกด้วย” ดร.ณัฐพันธุ์กล่าว

เมื่อโลกก้าวไป ผู้นำต้องก้าวตาม หัวใจสำคัญที่เป็นตัวกลางที่จะทำให้ทุกอย่างเชื่อมกันได้อย่างลงตัวที่สุดก็คือผู้นำ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สิ่งที่ผู้นำทุกคนต้องมี คือการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับยุคสมัย คิดค้นวิธีบริหารงานทุกอย่างให้เป็นระบบ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงที่ดีไปด้วยกัน

Shares:
QR Code :
QR Code
แท็ก IRHIGHLIGHT