ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ Social Determinants of Health

ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ Social Determinants of Health คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลและกลุ่มประชากร

.

ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่พฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น การกิน การนอน การออกกำลังกาย แต่รวมไปถึง

🟩 รายได้และความมั่นคงทางการเงิน: คนที่มีรายได้น้อยมักมีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย และบริการดูแลสุขภาพได้น้อยกว่า

🟩 การศึกษา: การศึกษาที่มีคุณภาพช่วยให้ผู้คนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการตัดสินใจที่ดีต่อสุขภาพ

🟩 ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม: สภาพแวดล้อมที่สกปรก แออัด หรืออันตราย ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

🟩 การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ: คนที่ยากจนหรืออาศัยอยู่ในชนบทมักเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพได้ยาก

🟩 ความปลอดภัยในชุมชน: ชุมชนที่มีความรุนแรงสูงส่งผลต่อสุขภาพจิตและร่างกาย

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SDoH ในชีวิตประจำวัน:

🟧 สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมสุขภาพ: สนับสนุนนโยบายที่เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ขยายการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ และสร้างที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย

🟧 มีส่วนร่วมในชุมชน: อาสาสมัครในโครงการท้องถิ่นที่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการสวนชุมชน หรือ โครงการให้คำปรึกษา

🟧 ส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี: เลือกกินอาหารที่มีคุณภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

🟧 พูดคุยกับผู้อื่นเกี่ยวกับ SDoH: สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ และสนับสนุนให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการแก้ไข

.

อ้างอิง

https://www.sdgmove.com/2021/04/08/social-determinants-of-health-and-health-equity/   

: https://roottogether.net/leader/the-classroom/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94/

Shares:
QR Code :
QR Code