การจัดความสมดุลในชีวิต HAPPY WORKPLACE

HAPPY WORKPLACE = TEAMWORK + HAPPY + RELATIVITY หรือ องค์กรแห่งความสุข

เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาคน ในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่าง ความสุขของบุคคล ครอบครัว องค์กร และสังคม

ตัวอย่าง ของกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดความสมดุลในชีวิต HAPPY WORKPLACE

🧡 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ

🧡 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต เช่น การฝึกสมาธิ การให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมผ่อนคลาย

🧡 กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น กิจกรรมวันครอบครัว กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก

การจัดสมดุลในชีวิต HAPPY WORKPLACE เป็นแนวคิดที่สำคัญ ในการสร้าง   องค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน

 

#เรื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth #HAPPYWORKPLACE #สมดุลชีวิต #ความสุข

 

อ้างอิง : https://happy8workplace.thaihealth.or.th/about/concept

Shares:
QR Code :
QR Code