สสส. จับมือสภากายภาพบำบัด จัดกิจกรรมอบรมวิชาการบทบาทนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ

สสส. สนับสนุนการจัดอบรมนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพ (กสส.) ซึ่งถือเป็นวิชาชีพที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการป้องกันโรคในชุมชนด้วย โดยการร่วมมือของ #สภากายภาพบำบัด ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ #สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และ #สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมวิชาการเรื่องบทบาทนักกายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักกายภาพบำบัดได้รับแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุมากขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุระหว่างนักกายภาพบำบัดกับผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร ซึ่งมีนักกายภาพบำบัดและอาจารย์กายภาพบำบัดจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมกว่า 450 คน

การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่างการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบำบัด ผ่านงานในพื้นที่ต่างๆ ในประเด็นที่หลากหลาย ทั้งการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ / การส่งเสริมสุขภาพปรับการกินเพิ่มกิจกรรมทางกายเพื่อห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง / การสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง เบาเค็ม อ่อนหวาน ต้านโรคหลอดเลือดสมอง / การดูแลสุขภาพอายุรักษ์ไต ใส่ใจสุขภาพ / การจัดการข้อเข่าเสื่อมด้วยตนเอง รวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะไหล่ติดในผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแผนพัฒนาบทบาทนักกายภาพบำบัด ในงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกของโรงพยาบาลชั้นนำจาก 17 จังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

📌ติดตามข้อมูลข่าวสารการพัฒนาระบบสุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่

🌐 Facebook : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ – สำนัก 7 สสส.

🎥 YouTube : www.youtube.com/channel/UC2JNTD-7mnVGyc8lnL3cWKA

.

#สภากายภาพบำบัด#สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ#สสส. #สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ#สำนัก7

แชร์ :
====>>>