“พ่อเเม่” ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการเล่นของเด็กคนหน่ง

แค่เพียง “พ่อเเม่” ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการเล่นของเด็กคนหน่ง แต่ต้องเราใช้คนทั้งหมู่บ้านในการเลี้ยงดูเด็ก

“It takes a village to raise a child – เราใช้คนทั้งหมู่บ้านในการเลี้ยงดูเด็ก”

ประโยคนี้คือสุภาษิตจากหนังสือ “It Takes a Village” ของ Hillary Clinton อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความหมายว่า การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ไม่ใช่แค่อาศัยเพียงครอบครัวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เเต่เพื่อนบ้าน สังคม สื่อ ครู โรงเรียน และสิ่งรอบตัวเด็ก ล้วนแต่ส่งผลต่อการชีวิตของเด็กทั้งสิ้น

สิ่งนี้ไม่ต่างอะไรกับเรียนรู้ผ่านการเล่นที่ต้องอาศัย ระบบนิเวศ (Eco – system) ของ ที่ความร่วมมือของทุก ๆ เครือข่ายนำไปสู่พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กที่ดีที่สุด!

เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกได้กำหนด Model ระบบนิเวศของเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกประกอบไปด้วย 3F ได้แก่

F : Family คือการเล่นกับครอบครัว เพื่อน พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ที่มีทักษะและสร้างแรงจูงใจในการเล่น

F : Free คือการเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามความต้องการอยากจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็กเล่นที่ไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัย

F : Fun คือการเล่นให้สุข สนุก โดยมีกิจกรรมสื่อของเล่นหลากหลาย หาง่าย ไม่ซับซ้อน เป็นไปตามวัย เน้นธรรมชาติ

ทั้งนี้ การเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีคุณภาพอาศัยองค์ประกอบสำคัญ 4 อย่าง ที่ช่วยสนับสนุนทักษะและการเรียนรู้ในการเล่นของเด็น ได้แก่

1. พื้นที่เล่น (Space)

พื้นที่จำเป็นต้องสอดรับกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ และจะต้องช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ปลอดภัย (Safety) และเป็นสถานที่ ๆ สามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกช่วงเวลาเข้าถึงได้ง่าย (Accessibility)

2. กระบวนการเล่น (Play Process)

เน้นการเล่นที่อิสระ (Free Play) ครอบครัวมีส่วนร่วมในการออกแบบและสนับสนุนการเล่นของลูกผ่านการสังเกต (observe) รับฟัง (hear) และร่วมเล่นกับลูก ซึ่งกระบวนการเล่นจำเป็นต้องส่งเสริมสุขภาพทางกาย การเจริญเติบโต ซึ่งสามารถทำได้โดยการวิ่ง กระโดด ขว้าง ปีนป่าย วิ่งเปี้ยว วิ่งเก็บของ เป็นต้น

3. หน่วยบริหารจัดการการเล่น (Play Management Unit)

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพื่อทำให้ระบบนิเวศน์ของการเล่นสมบูรณ์เเบบและส่งผลดีต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กมากที่สุด

4. ผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ผู้ที่สนับสนุนการเล่นของเด็ก โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางดำเนินการผ่านพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถอ่านเพิ่มเติมจากโพสก่อนหน้าได้ที่: https://www.facebook.com/…/a.47961683…/1147274999178721/

จากที่ให้ในภาพ การเล่นไม่ได้เกิดแค่จากที่บ้าน เเต่เป็นวัฏจักรที่เป็นการร่วมมือกันของเเต่ละภาพส่วนไม่ว่าจะเป็นบ้าน/ครอบครัว ชุมชนพื้นที่สาธารณะ และองค์กรภาพรัฐ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก บริการสาธารณะสุขต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ในไทยก็ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่า ระบบนิเวิศของการเล่นนั้นครบและสมบูรณ์แบบตามหลัก 3F และ องค์ประกอบสำคัญ 4 อย่างข้างต้นนี้ได้ เรายังต้องพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และมายเซ็ตของผู้สนับสนุน/อำนวยการเล่น (Playworker) และ สร้างพื้นที่เล่นสาธารณะที่เด็กทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ฐานการเงินอย่างไร ก็สามารถเล่นได้อย่างอิสระเหมือนกัน ดังนั้นจึงเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วน รวมถึง Leeway ที่กำลังผลักดันการเล่นให้มีคุณภาพและเข้าถึงเด็กทุกคนให้ได้มากที่สุดนั่นเอง

อ้างอิง: https://www.thaihealth.or.th/…/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9…

แชร์ :
====>>>