วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการขับเคลื่อนภาคเหนือ

จัดเวทีประชุมสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนศักยภาพพื้นที่ต้อนแบบของเครือข่ายจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและทบทวนผลผลิต ผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับโครงการฯ ณ ห้องประชุมเรือนไทย ปรีชาทำ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานต่อเนื่อง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายภายใต้ยุทธศาสตร์โชว์ แชร์ เชื่อมและทิศทางการยกระดับการขับเคลื่อนงานภาคีเครือข่ายสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งเชื่อมร้อยกลไก Core Team เครือข่ายจังหวัด เครือข่ายประเด็น งานด้านการสื่อสารให้เกิดโครงสร้างชัดเจน โดยมีภาคีเข้าร่วมจากเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างกว่า 70 คน
กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานผ่านกลไก “เวทีสัญจร”ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง พร้อมกับนำเสนอทุนและศักยภาพการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมจังหวัดพิจิตร โดย ดร.สุรเดช เดชคุ้มวงศ์ รองประธานมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคีเครือข่ายสุขภาวะ นำเสนอจุดเด่น จุดเสริมของงาน ที่เพื่อนภาคีสามารถนำไปใช้ หรือมาเติมเต็ม สู่การออกแบบขยายงานและเครือข่าย ต่อด้วยลงพื้นที่ยังตำบลท่าฬ่อ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการท่องเที่ยววิถีชุมชน วัฒนธรรม เชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมงานระบบรองรับสังคมสูงวัย

แชร์ :
====>>>