ผู้รับทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ2564

1.คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทการอุปถัมภ์กิจกรรม (Sponsorship)

2.คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาและปฏิบัติการ หรือ ประเภทศึกษาวิจัยและประเมินผล สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

3.คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาและปฏิบัติการ หรือ ประเภทศึกษาวิจัยและประเมินผล สำหรับบุคคลธรรมดา

4.คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาและปฏิบัติการ หรือ ประเภทศึกษาวิจัยและประเมินผล สำหรับมูลนิธิหรือสมาคม

5.คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาและปฏิบัติการ หรือ ประเภทศึกษาวิจัยและประเมินผล สำหรับคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล

6.คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาและปฏิบัติการ หรือ ประเภทศึกษาวิจัยและประเมินผล สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

7.สรุปขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับดำเนินโครงการ

7.1ใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ

9.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางการเงิน

10.E-Learning ( ไม่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บหลักได้ )

11.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดซื้อและพัสดุ

11.1 วิธีเจาะจงผู้ประกอบการ

  11.1.1 แบบฟอร์มรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน (TOR)

11.1.4.1 แบบฟอร์มประกาศผู้ชนะเสนอราคา (กรณีเกิน 1 แสนบาท)

11.2 วิธีคัดเลือกผู้ประกอบการ

11.2.4.1แบบฟอร์มประกาศผู้ชนะเสนอราคา

11.3 วิธีประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป

แชร์ :
====>>>