ผู้รับทุนก่อนปีงบประมาณ2564

1.คู่มือการดำเนินงานของแผนงานโครงการด้านการเงิน การบัญชี (ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 ก.ย.2560)

2.คู่มือภาษีเบื้องต้น

3.คู่มือการดำเนินงานด้านพัสดุ

4.สรุปขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบโครงการ สำหรับโครงการปี 2562 (บังคับใช้ตั้งแต่ 17 ม.ค.2563)

5.สรุปขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับดำเนินโครงการ

6.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ

7.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางการเงิน

7.1 ใบสำคัญรับเงิน (งน.1)

8.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดซื้อและพัสดุ

8.1 วิธีตกลงราคา

8.2 วิธีเปรียบเทียบราคา

8.3 วิธีคัดเลือก

8.3.3_แบบฟอร์มประกาศเชิญชวนเสนอราคา_กรณีจัดหาปกติ

แชร์ :
====>>>