รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส

รายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับ สสส. สำหรับโครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปี 2563 ขึ้นไป

วงเงินอนุมัติทั้งโครงการ/บาท 5,000,001ขึ้นไป

ตรวจสอบโดย

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

 

 

วงเงินอนุมัติทั้งโครงการ/บาท 500,001 – 5,000,000

ตรวจสอบโดย

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

 
 
 
 
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 
 
 
ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

 

 

 

วงเงินอนุมัติทั้งโครงการ/บาท 200,001 – 500,000

ตรวจสอบโดย

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

 
 
 
 
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
 
 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
 
 
 
 
 
ผู้ขึ้นทะเบียนกับ สสส.

 

 

วงเงินอนุมัติทั้งโครงการ/บาท ไม่เกิน 200,000

ตรวจสอบโดย ผู้รับผิดชอบของโครงการ (PM)

 

 

แชร์ :
====>>>