5 เคล็ดลับการสร้างเสริมสุขภาพฉบับ สสส.

น้องบัดดี้จะพาทุกคนมารู้จักการทำงานของ สสส.

โดย สสส. ตั้งอยู่บนฐานของการบูรณาการตามหลัก “สานสามพลัง” เข้าด้วยกัน

📢 ได้แก่ พลังปัญญา พลังนโยบาย และพลังสังคม ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์เฉพาะ คือ

1) สนับสนุนงานวิชาการและรังสรรค์นวัตกรรม

2) พัฒนาศักยภาพบุคคล ชุมชน และองค์กร

3) สานเสริมพลังเครือข่าย

4) พัฒนากลไกทางนโยบาย สังคม และสถาบัน

5) สื่อสาร จุดประกาย ชี้แนะ สังคม

📍โดยทำงานสอดประสานร่วมกัน ขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้ทุกคนในสังคมไทย มีสุขภาพดีครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code