5 ทักษะการสื่อสารที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ดีเป็นทักษะที่สำคัญในทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การทำงานไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัว ทักษะการสื่อสารที่ดีช่วยให้เราสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เราสามารถเข้าใจผู้อื่น และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้

5 ทักษะการสื่อสารที่ดี ได้แก่

🎉 ทักษะการพูด การพูดอย่างชัดเจน การพูดอย่างชัดเจนหมายถึงการพูดที่ชัดเจน เข้าใจง่าย กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ เลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และตรงกับความหมายที่ต้องการสื่อ

🎉  ทักษะการเขียน ความสามารถในการใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในแง่ของเนื้อหา รูปแบบ โครงสร้างประโยค และการใช้คำศัพท์

🎉 ทักษะการฟัง การฟังอย่างตั้งใจ การฟังอย่างตั้งใจเป็นทักษะพื้นฐานของการสื่อสารที่ดี เป็นการตั้งใจฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดโดยไม่คิดล่วงหน้าว่าจะพูดอะไรตอบ โดยไม่วอกแวก หรือขัดจังหวะ จะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายพูดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

🎉 ทักษะการใช้ภาษากาย ภาษากายเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสาร การใช้ภาษากายอย่างเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การยิ้ม การพยักหน้า การสบสายตา การสัมผัส เป็นต้น

🎉 ทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การสื่อสารที่ดีต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น การปรับโทนเสียง การใช้คำศัพท์ให้เหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ เป็นต้น

ดังนั้นทักษะการสื่อสารที่ดีช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง และช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

.

 #รื่องดีๆที่ภาคีต้องรู้ #น้องบัดดี้ขอแชร์ #สสส #ภาคีเครือข่าย #สภส #ภาคีสัมพันธ์ #เพื่อนภาคี #สสส #ThaiHealth 

.

อ้างอิง : https://bit.ly/3OecsLz 

https://www.popticles.com/communications/effective-communication-techniques/ 

Shares:
QR Code :
QR Code