แนวทางขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่

เทศกาลปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณรถบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้นและเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ผู้ขับขี่จึงควรตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่เป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

โดยแนวทางขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีดังนี้

✅ วางแผนการเดินทางล่วงหน้า
กำหนดจุดหมายปลายทางและเส้นทางให้ชัดเจน และตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง

✅ เตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจ
พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบถ้วน และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

✅ ตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง ลมยาง เบรก และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

✅ ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว ฝ่าไฟแดง และไม่ดื่มแล้วขับ
คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์

✅ ระมัดระวังในการเปลี่ยนเลนกะทันหัน ไม่ขับรถกระชั้นชิดคันหน้ามากเกินไป

น้องบัดดี้ขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัยและมีความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code