คณะทำงานสวัสดิการเด็กฯ ผนึกภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ชง ปรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ครอบคลุมเด็กทุกคนบนแผนดินไทย ยื่นพรรคการเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

คณะทำงานสวัสดิการเด็กฯ ผนึกภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ชง ปรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ครอบคลุมเด็กทุกคนบนแผนดินไทย ยื่นพรรคการเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
#ภาคีมีเรื่อง (เล่า)

คณะทำงานสวัสดิการเด็กฯ ผนึกภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ชง ปรับสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 3,000 บาท/เดือน ครอบคลุมเด็กทุกคนบนแผนดินไทย ยื่นแก่พรรคการเมืองในเวที “ฟังเสียงจากคนเหนือพรรคการเมืองแถลงนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”

งานนี้ ชวนมาฟังเสียงคนเหนือ ที่นำปัญหาเด็กภาคเหนือมาขยาย คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า สานพลังสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคเหนือ และภาคีเครือข่ายภาคเหนือ ร่วมส่งเสริมให้พรรคการเมืองตระหนักถึงความสำคัญของสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

นายสุมิตร วอพะพอ องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์เด็กใน ภาคเหนือ ยังคงมีเด็กชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติมากกว่า 100,000 ที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการเด็กดังกล่าว ซึ่งหากเด็กได้รับสวัสดิการที่ดี เงินอุดหนุนที่เพียงพอ จะส่งผลให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตสมวัย เพื่อสร้างความมั่นคงในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงเห็นด้วยกับการเป็นเงินอุดหนุนเด็ก เดือนละ 3,000 บาท จากเดิม 600 บาท/เดือน เช่นเดียวกับคนในพื้นที่ นางจันทร์ฉาย โนลอย รองนายก อบต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ย้ำว่า ตำบลแม่วิน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีทั้งปกาเกอะญอ ม้ง และคนเมือง โดยยังคงพบเด็กที่เล็กตกหล่นไม่ได้รับเงินอุดหนุน เกือบ 100 คน

ผศ.ดร.สุวีชาน พัฒนาไพรวัลย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ มองว่า สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เป็นความจำเป็นและความต้องการพื้นฐานสำหรับเด็ก โดยสถานการณ์เด็กภาคเหนือจะเป็นอีกเสียงที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กเหล่านี้จะได้รับการดูแลตามสิทธิเด็กที่ควรจะได้รับ อย่างไรก็ตาม แม้มีเงินสนับสนุนต่อเดือน รวมทั้งงบสนับสนุนการศึกษา แต่ควรมีกลไกในการติดตามและหนุนเสริมเข้ามารองรับ อยากให้ประเด็นสวัสดิการเด็ก ไม่เป็นเพียงนโยบายประชานิยมของพรรคการเมือง แต่ควรเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายมาช่วยกัน ขยายสวัสดิการเด็กถ้วนหน้าเกิดขึ้นกับเด็กทุกคน เสียงคนเหนือ กับ ข้อเสนอสวัสดิการเด็กเล็ก
นโยบายสวัสดิการเล็กถ้วน ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในเวทีครั้งนี้ คือ การผลักดันนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี ให้เป็นแบบถ้วนหน้า

ครอบคลุมเด็กทุกคนบนแผนดินไทย นางสุนี ไชยรส ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ได้สรุปข้อเสนอชัดเจนว่า สวัสดิการเด็กถ้วนหน้า ให้เริ่มได้รับตั้งแต่ตั้งครรภ์ – 6 ปี เพื่อให้เด็กได้รับการดูแล คลอดและเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและสติปัญญา มีฐานข้อมูลและการฝากครรภ์เป็นระบบ ทั่วถึงมากขึ้น และ 2. เสนอปรับเพิ่มเงินอยู่ที่คนละ 3,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 600 บาท เพื่อให้ตอบโจทย์ค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวต้องแบกรับทั้งหมดอย่างไรก็ตาม การเปิดเวที “ฟังเสียงจากคนเหนือ ประเด็นสวัสดิการเด็กถ้วนหน้า” ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่า สวัสดิการเด็กเล็กเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ จำเป็นต้องสนับสนุนให้ครอบคลุมเด็กทุกคนบนแผนดินไทย เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาวะที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code