การนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย จากการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023

วันนี้แล้วกับการนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย จากการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2023

เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พร้อมโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 : มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทที่ 2 : อาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

ประเภทที่ 3 : ประชาชนทั่วไป และกลุ่ม Startup

ประเภทที่ 4 : ภาคีเครือข่าย สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code